Anomaly Detection with Poisson Distribution #WhiteboardWalkthrough